Wet Verbetering Poortwachter 2013

Wat moet u doen volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) indien een werknemer toch arbeidsongeschikt wordt?

De inhoud van de Wet Verbetering Poortwachter heeft betrekking op regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden bij langdurig ziekteverzuim. Niet alleen heeft u de zorg voor het werk dat blijft liggen, maar in het kader van de WVP heeft u als werkgever ook de zorg voor de re-integratie van uw zieke medewerker. Gedurende een periode van twee jaar dient u, aantoonbaar, alles in het werk te stellen om uw zieke medewerker passend werk te bieden. Dit kan binnen uw bedrijf of, indien dat onmogelijk is, buiten uw bedrijf. Bij het niet nakomen ervan is het mogelijk dat de werkgever – maar ook de werknemer – te maken krijgt met sancties.

Uitgangspunt van de Wet Verbetering Poortwachter in 2013:

Uitgangspunt van de Wet verbetering poortwachter is dat werknemers geen arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen voordat alle mogelijkheden tot re-integratie zijn uitgeput.

Bij de aanvraag van een WIA-uitkering, (Wet voor Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) toetst de overheid het doorlopen re-integratietraject daarom streng, in de zogenaamde Poortwachterstoets. Als werkgever en werknemer zich niet voldoende hebben ingezet, moet de werkgever het loon blijven doorbetalen terwijl hij samen met de werknemer alsnog alles op alles zet om re-integratie mogelijk te maken.

Voorkomen van verzuim

In het algemeen wordt gesteld dat een investering van 1 euro in verzuimpreventie, uiteindelijk 2,5 euro bespaart!

Ook is bekend dat per saldo de kosten bij ziekte van een werknemer aanzienlijk hoger zijn, dan uitsluitend de loonkosten. TNO heeft berekend dat de gemiddelde kosten van verzuim een factor 2,2 van het loon bedraagt.

Van belang dus om verzuim te voorkomen, ofwel het aantal ziekmeldingen terug te dringen en een snelle werkhervatting te bevorderen.

Toch sprake van een arbeidsongeschikte medewerker? Zorg dan voor een juiste uitvoering van de Wet Poortwachter 2013.

Om dit te vergemakkelijken hebben we de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter op een rijtje gezet. Stapsgewijs wordt uiteengezet aan welke voorwaarden u moet voldoen. Zorg ervoor dat zowel u en uw werknemer de regels van de WVP nakomen en voorkom sancties!

  • We respecteren uw privacy en geven uw emailadres nooit door aan derden.